{"status": "ok","Server": "Google Photo","link":[{"type": "video/mp4", "label": "360p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=TDY0MUpxVndYcnBYT2NkaWRzdHFxL2I1ZXlJNUk5dGpobUdTK24rQ2o0dWR0NmExTTF2cFBwRzIxQmptcm1hTzkxdllLemQzOVdxbnZEQXNvOEFXMlBmdTREZXUyMmF3QVQ5SytzaVNwRjk5blduU1RYV3VjUm5kdHFkcTR3QktVS3dRTEZzZkJZUlFrTU5WL2k5WG9QY3FCNmYxNGFPQnhXcFlMMExGeVp5RTlIZUJQRXA3QndjayszWUhGa0N6THVPekFsMkc1bTQzU2Q3MVZHSFdNYWtCTGtFWVJYYTRvRDFWWVp4SHFCQS9zbW1ubERwaE9FWEl2VUlNUEtlbGIyWmQvQ0V4SUFKcHRmZThwWGJBNU8veDZSUUxpZnRzV3poQkdZWFNmcCtYejZRRnIzZkp3c09qMlNRVUlUVUY="},{"type": "video/mp4", "label": "720p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=TDY0MUpxVndYcnBYT2NkaWRzdHFxL2I1ZXlJNUk5dGpobUdTK24rQ2o0dWR0NmExTTF2cFBwRzIxQmptcm1hTzkxdllLemQzOVdxbnZEQXNvOEFXMlBmdTREZXUyMmF3QVQ5SytzaVNwRjk5blduU1RYV3VjUm5kdHFkcTR3QktVS3dRTEZzZkJZUlFrTU5WL2k5WG9QY3FCNmYxNGFPQnhXcFlMMExGeVp5RTlIZUJQRXA3QndjayszWUhGa0N6THVPekFsMkc1bTQzU2Q3MVZHSFdNYWtCTGtFWVJYYTRvRDFWWVp4SHFCQS9zbW1ubERwaE9FWEl2VUlNUEtlbGIyWmQvQ0V4SUFKcHRmZThwWGJBNU8veDZSUUxpZnRzV3poQkdZWFNmcDlwR2RPWG9XQU5iNTdVWHp3Tmt1QTQ="},{"type": "video/mp4", "label": "1080p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=TDY0MUpxVndYcnBYT2NkaWRzdHFxL2I1ZXlJNUk5dGpobUdTK24rQ2o0dWR0NmExTTF2cFBwRzIxQmptcm1hTzkxdllLemQzOVdxbnZEQXNvOEFXMlBmdTREZXUyMmF3QVQ5SytzaVNwRjk5blduU1RYV3VjUm5kdHFkcTR3QktVS3dRTEZzZkJZUlFrTU5WL2k5WG9QY3FCNmYxNGFPQnhXcFlMMExGeVp5RTlIZUJQRXA3QndjayszWUhGa0N6THVPekFsMkc1bTQzU2Q3MVZHSFdNYWtCTGtFWVJYYTRvRDFWWVp4SHFCQS9zbW1ubERwaE9FWEl2VUlNUEtlbGIyWmQvQ0V4SUFKcHRmZThwWGJBNU8veDZSUUxpZnRzV3poQkdZWFNmcCtxNW45ZklnS3ordVRLNVRJeHorclM="}]}