{"status":"ok","server":"highporn","link":[{"label":"Scens 1","type":"video/mp4","file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=cDJxSXlwSHc3NC9pSXR4STdzU21PMUxOWURJU0RuUisvVlp3bEsvRkZnRUpPdFF6dHhzSzhkRkpZWVNZU1NXdWtlQ0dUTVV1TFJRNC9iSlBuS0JESWN2TlgxTXljRmVTeUVueFkyZSthM0xoSVNRSStlRmxqOUE3NnRsZUFPS2IvVmdXMmFUSGFhbEpYMGxJaGhNWThqVzFTN3NjYXRMVmhCOTk4THV0RzFZPQ=="},{"label":"Scens 2","type":"video/mp4","file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=cDJxSXlwSHc3NC9pSXR4STdzU21PeWp4eFZxQUROaVVIdVZBVEpIVkZiLytqSFIxclcyTEg5OGlSODQzMk1mbk5mTXJsQWw5RzJacmN1UUVnb2xWM3hkcTVTNmk4WDdoQStzaE53YnpXQUFySDI1ei9hNCtFMzRrOHhlT1NDNVZpZ2V6Y3dUcjNyVGdTUUIyTHlFMGxVR2VtdDN2Z2Z3UTFnU0tVZUllMzNZPQ=="}]}