{"status":"ok","server":"yadisk","link":[{"label":"HD","type":"video/mp4","file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=dDgwenJwc3E5MVhhbkNlcEV4UWlLZnBiL1VaZGJUUHNLM3prYmxaWTBtVmtwdDVIQ1VDYUN0TUhrd1ZCRE9VV3d0L2QvbXI0OENzZ21YeW9IT1gxYmF4WStNaHM3U3kxUXRnQVpXK1NuZ3g2MUxML00waFVOUldjZzdzMitTRzg1WXBpNUNDSi9wV1lrKzgrd0V1aW1rMlVyd3JmRmorY0ZSOXBhN2F5WXJFTDkrWW42cVlielFIQ2RWV2JiYVZPK1RkUWt2SjlUTkF6THZNT01XM09xMGlFcWtGb3VqUlh1TWJoUGpQTzF2ak1nRkdJcVBhM3FHdU9xWVpxemRCb1kvQ1ZOMHVtUWVNeHhJRUh4V2drS2hjUTRTaWJYSWhTU3ZPelQrdnpEeDRXRWpid0Q5WDhDSmdxdTdBbkNpN2tkVGZhWC84RkgxKzYrSWhzWEJaeEtMWU9lVG9zdzNqRDZncEJ5eVpzS29aZ1VnUnFIZTdwN0sxSURSZXRPOG1mOXpzc0RtQjVNQktaM3lmYVM4cE5CVnJpUE90NmZSc05kLzVObTE1bTdLRks0Nk1IeHJuWmQ2U1lLNDMzV2M1Q1lqaVhoNW9hUnpwdU5pVnRvNXBJeDRjT1hkK3F3MXgvSkJXd3hCNHk2REdUYnlraE9TZENJckUwRVNNbVVYUTdFWGsrelVGNlFtQ1c5Z1VQSmVaOVFuQkRaV3JDZ3JqNmV1aTJBemtzanBFdjQzbHNTZTZ3akRLcG5mUUoyT3JMSFVxcTFLVlNGU1MyaE5YMSszVC8zUDhoWXNUeno4UlZabnBudjhMSFk0bHVTSVh3a1BDOWJoUGpaQlN3V2VTTHpzMkdhRnllaHNRcUFVTzV1RWk5dVZFU2cwYmwvUzVrSVdDSTZlaHZvbnBWVkoxRHNLdDBWSlpSV1JBMnN4d2dVTnFFOFRlOU9QRzFuckQydU1CVEYxcTRyZkZUYXd1NDV4Umd6bHpjUFFnWGFCWDBERTJuV0FBSWlQWCs2RmFH"}]}