{"status": "ok","apiserver": "free","Title": "Will winning the lottery make you happy? (TED-Ed)","link":[{"type": "video/mp4", "label": "360p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckpHV1BpY1VtTHJJNjM3VjJlN3BVL0EzWHREY0dqVmF1UU5sSTN1Y2duL1NTb2xWOThzRFNleXZCdEVSYkk4MmhsK216RmNOUGUvZUtUaldwVDFsMlVhQ2pZWUs2OVBxSmk2Ky9nZ1NiWE5FYjJmMmwvYWlPbkc4VzBaSTV4ekllR3FERlBkeUhlelFFVjFvdWI0M3NPb3c9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "540p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckozeHFPS0Zpenp6Y1Y2bmZSTjlhd3FjTzRrWUE2c2Z6dFZEMFJVSDNOZjNsZEZZZjVPWENEZkVQUTEzcEozMHBPb3ZpR2QrR0NWTjBmNVJOKzlQZnVvV2JwcmZTdFF5UmV4eFFQME9CVEhXTXRRZlh5cm9jaUx5N0xkK3R2YmtVd2gzWUhpTTdrRTFFM3pFajI5aGoyVnc9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "720p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckovUlVXU1grY2Q2VjJWaXpVa2JaL0tHeStlcVZqQ1VtYVNvVVBFcUVKTVhueHErT0NJcTg1WkZIR01ROEk1djJzZXRwM1dYK2xGeWRTYmFtcG9GbURIY0ZhYTc0OWQ0WWpNQ0tFOEF6RnRHQ0dJWG5qd2ZKQkYzQm5QenljTkttVHRYNFRGcy90YXUrTDhRUVIzQW9RSVE9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "1080p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckpzTEh4dHA1aDRMR3dHSm8vUzdaWWdUYjFiRHhuaXFoVWZWTHorRXdvUXFMcVB5a0RzcDVGcFdlTjFtUDdqeDNiQmIySFI3WEJTRmhRRTVHUk9yZlJ2RkloMTNRbG9KbE01bldUbDR1LzVvMWtRZWMxbDdGNjVBbDVPa1EwUmt2NGZ2M3FPOXpja1diYXNHbjZOT1h3WlE9PQ=="}]}