{"status": "ok","apiserver": "free","Title": "Will winning the lottery make you happy? (TED-Ed)","link":[{"type": "video/mp4", "label": "360p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckpHV1BpY1VtTHJJNjM3VjJlN3BVL0ErQTJpaHJKaFByMGZScERQeTNEVHJvQTF0WWtLWVVzSnRHV3MwYnVIMjkrYndnN3BEeDR1ZEZpc0lwcmVoZU5mMm9xWnlTME9IK1JzeGpIdDVSWGVWcXFPMURPQnpjWlM1RzlvbytMeG5qc1NzRzF6QUNEYjhTZUE0L3I4Smk0R3c9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "540p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckozeHFPS0Zpenp6Y1Y2bmZSTjlhd3FiV245QTlkakt1eFJ2ZVhoS2F1aE93dG5wbUQrejVsWmZ5QkxHTFZ2NVZDYVNOOS8vNmJ1a1BJajkyOEtnWWlDZkhYaFpuVndmNW5vdEl0K3c3eC84Ukd1anM1amttNkgxTHY0N1VmdnhFaDcxbXVZUzhVVmVxa3lXNWJmTEVBZFE9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "720p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckovUlVXU1grY2Q2VjJWaXpVa2JaL0tNckRIWWlLcjE1dFdpOGpvTTU0YU1IbjBvWXc5Mnp2aTNaaDhQZmdzTXowYW1zUTlCMDdTOHpaQ29xTkZSVUJFVm5kaTBlekhHU0dRZ2JTWk9IVUhsY2E4aVBYV2NEZ2MyZ3IyaDc0dmtIQkFxTVExcUtNdTlJQ2VleGo3UHF6N2c9PQ=="},{"type": "video/mp4", "label": "1080p", "file": "https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=YnRmVm5aM1huREZJYzFrR2d1TGpYbm5sZTc1V2s1TXBNSGc3cHFxYlNBUEdhMHZuWWZoTllSTEVCR2c4WG40aC81cWg1V3piL2NMbjBtZFVQRTlQMXBKTTYrMkNQTGxjTk9CK2hmcEtSUDZsL1Y0S1MwRlZlYlFYR1E4ait5ckpzTEh4dHA1aDRMR3dHSm8vUzdaWWdWOStYR2lHRVRUMHNsdVZTZEdqQksrN0lqeWlNaGZhelFkNGxYVERrUDB4TTUzRGZnOFBPTTMwQUN2dDV0SzJjay9Ra0JSdW1YUjdOeEY5eDVWS3pvWnhHVldqZEZvK0lycHp0OCttcUlraUUyMW41TzQwWEZJYWxaTXcwSFFKdWc9PQ=="}]}