{"status":"ok","server":"highporn","link":[{"label":"Scens 1","type":"video/mp4","file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=cDJxSXlwSHc3NC9pSXR4STdzU21PMUxOWURJU0RuUisvVlp3bEsvRkZnRUpPdFF6dHhzSzhkRkpZWVNZU1NXdWtlQ0dUTVV1TFJRNC9iSlBuS0JESWNZcnFLN3F1UkRIdnE0Ymg0UU1LMXNjTmJsR0VRYzZ4OWUwN0NsSEprOHFpWitSejJCOENscGUvVTcyN01qbnlzSWVLZmVoOVVEODVnSUR1SkpmNG1ZPQ=="},{"label":"Scens 2","type":"video/mp4","file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=cDJxSXlwSHc3NC9pSXR4STdzU21PeWp4eFZxQUROaVVIdVZBVEpIVkZiLytqSFIxclcyTEg5OGlSODQzMk1mbk5mTXJsQWw5RzJacmN1UUVnb2xWMy9TckZsRTJZdlFlZ0xQVlpIM1lEZzN4bElDczdlYVczeW5Ld1pvZW15RHhoZHc3NEUxalVSRlpxNFZyR3JicXZkcXZVNk5ydDNRSzQzVnpmcjRWN3dVPQ=="}]}